ดำน้ำ 3 เกาะ รวมตกปลา  เกาะหวาย เกาพเหลายา เกาะคลุ้ม

SNORKELING & FISHING 3 ISLAND 1 DAY


รถรับที่โรงแรม เริ่มรับตั้งแต่หาดทรายขาว (เวลาอาจมีการคลาดเคลื่อน
• Pick up Prom hotel starting White Sand Beach. (time may be discrepancy)

9.00 - 9.50 am.
10.15 - 10.30 am.
11.00 - 11.40 am.
12.00 - 1.20 pm.
1.50 - 3.30 pm.
4.00 pm.

klong prao
kai bae
lonely beach
bailan
Встреча в отеле Начиная с ПЛЯЖa c бenblM песком
(время может быть несоответствие)
เรือออกจากท่าเทียบเรือบ้านบางเบา
• The boat departs from Ban Bang Bao Pier.
• Êl Ban Bang Bao bo
• Лодка отправляется от пирса Бан Банг Бао.


จุดที่ 1 ดำน้ำดูปะการังเกาะหวาย ใช้เวลาทำกิจกรรม 40 นาที
• Point 1 Koh Wai snorkeling 40 minutes of activity time
• Point 1 5 7*40#ZZhBJje)
Пункт 1 Ко Вай снорклинг 40 минут активного времени

จุดที่ 2 เมื่อเทียบสะพานเจาะเหลายา ลูกค้าทางอาหารบนเรือ และสามารถเดินเล่นที่ชายหาด
islaannnäenssa 60 %
• Point 2 Boat docking at Koh Laoya Bridge customers eating on the boat and can
take a walk on the beach 60 minutes of activity time
• Point 2 Jva
动时间
Пункт 2 Швартовка лодок у моста Ко Лаоя клиенты едят на лодке и
можно прогуляться по пляжу 60 минут активности
Loansašu // pick up time
white sand beach (Ansu12) 9.00 am.
chai chet
(180181)
9.10 am.
9.20 am.
9.30 am.
9.40 am.
9.50 am
จุดที่ 3 เกาะคลุมดำน้ำและทำกิจกรรมตกปลา
• Point 3 Koh Klym, snorkeling and fishing activities
• Point 3 Koh Klym, 70
• Пункт 3 Ко Клум, снорклинг и рыбалка
Koh Laoya л#тес#ЕПИ###60$}\;
• เดินทางถึงท่าเรือบ้านบางเบา
• Arrive at Ban Bang Bao Pier
• #tik Ban Bang Bao 53
• Прибытие на пирс Бан Банг Бао.
(на1WS12)
(яці)
(Lars1ч)
(lvans)
• โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความเหมาะสมของแต่ละวัน
• The program may change according to the weather and suitability of each day.
• 该计划可能会根据每天的天气和适宜性而改变。
• Программа может меняться в зависимости от погоды и
пригодности каждого дня.

 

 

 

 

 

฿700
จำนวน:
Visitors: 231,918