ดำน้ำ 4 เกาะ หมู่เกาะรัง

PROGRAM SNORKELING 4 ISLAND 1 DAY
เวลารับ time
8.00 – 8.50 am.
9.00 - 9.30 am.
11.00 - 11.40 am.
11.50 – 12.50 pm.
1.00 – 1.50 pm.
2.30 - 3.10 pm.
4.00 – 4.30 pm.
รอรับที่โรงแรม เริ่มนับตั้งแต่หาดทรายขาว (เวลาจากการคลาดเคลื่อน
Pick up from hotel starting White Sand Beach. (time may be discrepancy)
АМПИВША (ВЈЕР Е#ША)
klong prao
kai bas
lonely beach
Встреча в отеле Начиная с пляжа с белым песком
(время может быть несоответствие)
เรือออกจากท่าเทียบเรือบ้านบางเบา
The boat departs from Ban Bang Bao Pier.
• fal Ban Bang Bao HL
• Лодка отправляется от пирса Бан Банг Бао.
gai 1 : orinowarzünelvoj luvaarnioarru 40 wri
Point 1 Snorkeling around Koh-Yak Yai island 40 minutes of activity time
• Point 1 ŽEKoh Yak Чаi #7140$> #zhBJig
Пункт 1 Снорклинг вокруг Ко Як Яй 40 минут активного времени
goñ 2 unaLnzivnãəхгөл
облаҡwinwn laan 60 anni
• Point 2 Koh Rang Beach or San Chao Beach Have lunch and take a walk
in front of the beach taking 60 minutes.

Point 2 Koh Rang Beach or San Chao Beach, +2 В, 60
Пункт...

Пункт 2 пляж Кох Ранг или пляж Сан Чао, обед и прогулка перед
пляжем, занимающая 60 минут.

จุดที่ 2 ดำน้ำเกาะมะปริงซึ่งจะอยู่ติดกับหาดเกาะรัง ใช้เวลาทำกิจกรรม 40 นาที
• Point 3 Snorkeling at Mapring Island, which is adjacent to Koh Rang Beach, takes
40 minutes to complete the activity.
Point 3 Flt$[Koh Rang; ##Mapring Island m40$}\+7 весело

• Пункт 3 Снорклинг на острове Мапринг, примыкающем к пляжу
Кох Ранг, занимает 40 минут.
จุดที่ 4 รอบเกาะยังเล็ก ใช้เวลาทำกิจกรรม 40 นาที
• Point 4 Snorkeling around Koh-Yak Lek 40 minutes of activity time
• Point 4 ÆKoh Yak Lek[/liE7 40 S +ZZIJIG
• Пункт 4 Снорклинг вокруг Ко як Лек 40 минут активного времени

เดินทางถึงท่าเรือบ้านบางเบา
• Arrive at Ban Bang Bao Pier
• *H)* Ban Bang Bao
• Прибытие на пирс Бан Банг Бао.
taanrošu // pick up time
white sand beach (znansnova)
chai chet
(lgvvr)
(RUSTYII)
Couy)
(Taxiv)
(tvers)
8.00 am. • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอากาศและความเหมาะสมของแ
8.10 am.
8.20 am.
8.30 am.
8.40 am.
8.50 am
• The program may change according to the weather and suitability of each day.
· 该计划可能会根据每天的天气和适宜性而改变。
Программа может меняться в зависимости от погоды и
пригодности каждого дня. 

 

฿800
จำนวน:
Visitors: 247,543